BIZ Antwerpen

BudgetInZicht Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen CAW Antwerpen, de 24 OCMW’s uit regio Antwerpen, Verenigingen waar Armen het Woord Nemen via Centrum Kauwenberg vzw, Samenlevingsopbouw Stad Antwerpen en KDG Hogeschool, we werken aan het verbeteren van de schuldhulpverlening en aan preventieve acties inzake schuldenproblematiek in regio Antwerpen.

Onze missie luidt:

We zijn een sterk kennis- en actienetwerk in de Antwerpse regio dat schuldenlast voorkomt en duurzaam verhelpt.

Het samenwerkingsverband staat voor:

 • een organisatie-overschrijdende meerwaarde aan aanbod van gedragen en verankerde acties en methodieken inzake preventie en hervalpreventie van schuldhulpverlening.
 • een meer gestroomlijnd kwaliteitsvol aanbod waarbij de instroom in de schuldhulpverlening verbeterd wordt en meer mensen uit de schuldhulpverlening komen met een verhoging van hun vaardigheden zodat hun situatie minimaal stabiliseert.
 • het bereiken van de meest kwetsbaren, rechtstreeks of via organisaties die via hun werking mensen trachten te versterken en helpen met als einddoel generatie-armoede uit te sluiten.
 • De ontwikkeling van een regionale en transversale samenwerking van alle schuldhulpverleners op het domein van schuldhulpverlening in de regio.
 • een grotere draagkracht inzake signaalfunctie schuldhulpverlening.

Deze missie vertaalt zich in volgende pijlers:

→ Kwaliteitsverbetering van de schuldhulpverlening:

 • Via intervisie en supervisie (cliëntbespreking en uitwisseling van praktijkervaring) vergroten van de kennis en de vaardigheid van schuldhulpverleners.
 • Faciliteren van uitwisseling en feedback tussen partners om ideeën en initiatieven te verbreden.
 • Het verdiepen van kennis en het methodisch handelen van schuldhulpverleners via vorming over actuele thema’s. We bieden vorming aan over zowel juridische als methodische thema’s in de schuldhulpverlening.
 • Uitwisseling en samenwerking met andere actoren op het terrein. De werkgroep dialoogmoment Collectieve SchuldenRegeling en de werkgroep financiële opvoeding zijn hier voorbeelden van.

→ Preventie en nazorginitiatieven:

 • Cliënten/klanten met behulp van een vrijwilliger of groepsaanbod op weg helpen naar een zelfstandig beheer van hun budget. Via buddywerkingen willen we cliënten ondersteunen in het dagdagelijks omgaan met hun budget. Een andere invalshoek is via groepssessies mensen versterken in hun inzicht in hun inkomsten en uitgaves.
 • Via ervaringsgerichte acties de gekozen doelgroep kostenbewust maken, met als concrete invulling via interactieve beurzen (inleefhuizen) en workshops trachten we jongeren preventief te bereiken en hen te wapenen voor ze alleen gaan wonen.

Daarnaast zetten we in op communicatie (nieuwsbrieven, website), samenwerking met andere BIZ’s regio en Vlaams Centrum Schuldenlast, en vinden we het belang van werken aan signalering groot.

Voor meer informatie zie onze website: www.bizregioantwerpen.be

Onze contactgegevens zijn:

BudgetInZicht regio Antwerpen

budgetinzicht@cawantwerpen.be

Grote Steenweg 169

2600 Berchem