BIZ Limburg

BIZ Limburg werkt rond preventie van schuldproblemen

1. Budgetbeurs Budget4life: Wat als je morgen op eigen benen staat?!

Deze interactieve tentoonstelling rond budget en koopkracht richt zich op studenten uit het vijfde, zesde en zevende jaar van  het secundair onderwijs.
Twee maatschappelijk werkers uit het werkveld leiden de leerlingen gedurende twee uren rond doorheen de wereld van consumeren, ongewild schulden maken en oplossingen zoeken.  Hiermee willen we een bewustwording rond geld(zaken) creëren.
De beurs reist de hele provincie door. Vier keer per jaar staat zij in een andere Limburgse regio opgesteld.

Deze beurs werd ontwikkeld door Welzijnsregio Noord-Limburg en BIZ Limburg.

Meer info: www.budget4life.be Valérie Uytdenhouwen – 0489/82 46 43

2. Budgetspel

Op basis van bestaande budgetspelen van enkele Limburgse OCMW ’s werd een (ver)nieuw(d) budgetspel ontwikkeld voor studenten van het secundair onderwijs. Recent in april 2021 werd het spel opnieuw onder de loep genomen en vernieuwd!
Het spel laat jongeren gedurende een tweetal uur nadenken over hun eigen beleving van geld, aankopen, schuld,… .  Op deze manier willen we hen inzicht geven in wat er allemaal bij komt kijken als ze op eigen benen willen staan. Het budgetspel bestaat uit drie delen: het stellingenspel, het bordspel en de nabespreking.

Daarnaast organiseren we op regelmatige basis (min 3 keer per jaar) train de trainers waarin we trachten handvaten te geven aan degene die het spel begeleidt in de klas, in de verenging of organisatie. Het begeleiden van het spel op een manier dat degenen die het spelen tot reflectie en inzicht komen is zeker zo belangrijk als de spelregels goed kennen! Vandaar organiseren we train de trainers.

Het spel is te koop via BIZ Limburg aan de prijs van € 115, of je kan het uitlenen via het Centrum voor Educatieve Spelen te Hasselt.

Meer info: www.budget4life.be – Valérie Uytdenhouwen – 0489/82 46 43

3. Andere preventie initiatieven

BIZ Limburg neemt deel aan de Week van het Geld, een sensibiliseringscampagne van Wikifin.be, De Tijd en Radio 1. Geldzaken bespreekbaar maken en initiatieven rond financiële vorming staan hierin centraal.

We hebben samen met de andere BIZ regio’s een brochure ontwikkeld om samen met ouders aan de slag te gaan rond financiële educatie van hun kinderen. We organiseren hierover in samenwerking met onze partners vormingen. Hierin denken we samen met ouders na hoe financiële educatie vorm kan krijgen en welke accenten ze hierin zelf kunnen leggen.

BIZ Limburg ontwikkelde samen met andere BIZ regio’s in Vlaanderen een cursus voor Intermediairs. Via deze cursus trachten we een nood die er al lang is op te vullen namelijk actoren in het middenveld, werkgevers, zorgkundigen, etc…basiskennis mee te geven over financiële hulpverlening. Op deze manier hopen we dat mensen met financiële problemen sneller de juiste info krijgen, om op die manier schuldenoverlast te voorkomen.

Meer info: info@bizlimburg.be

Valérie Uytdenhouwen – 0489/82 46 43

BIZ Limburg ondersteunt een kwaliteitsvolle (schuld)hulpverlening

4.Buddywerking binnen de schuldhulpverlening

We leiden vrijwilligers op tot ‘buddy’.  Deze buddy’s gaan financieel en/of administratief kwetsbare gezinnen ondersteunen. De taken die de buddy opneemt zijn divers en afhankelijk van de persoonlijke noden. Zo kan er aandacht zijn voor budgetvriendelijk winkelen, het ordenen van papieren, het plannen en uitvoeren van betalingen ed. Met de inschakeling van de buddy tracht de hulpverlener de mensen vaardigheden aan te leren om hen zo – stap voor stap – hun financiën en administratie (terug) zelfstandig te laten opnemen.  

Meer info: info@bizlimburg.be

My De Wilde 0496 25 03 09

5. Vorming en Begeleide Intervisie

Vorming:

In het kader van een kwaliteitsvolle hulpverlening wordt vanuit BIZ Limburg blijvend ingezet op het organiseren van verschillende vormingen voor partners binnen de (financiële -en schuld)hulpverlening.   De thema’s worden gekozen op basis van een rondvraag bij maatschappelijk werkers van de OCMW’s en ons CAW.  Zo werd al gewerkt rond ‘motiveren’ en ‘budgetbeheer als een traject tot empowerment en versterking van kwetsbare gezinnen’, ‘Reflecting Team’ kwam al aan bod en momenteel denken we na over een vorming over Bewindvoering. Hulpverleners blijven zo in contact met nieuwe inzichten en methodieken.

Begeleide Intervisie:

Onder impuls en begeleiding van BIZ Limburg komen maatschappelijk werkers van verschillende OCMW’s en CAW Limburg vzw 5 maal per jaar samen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de theorie vanuit de opleidingen verder uitgediept aan de hand van praktijkervaringen.  Hier is tevens ruimte voor zelfreflectie en ervaringsuitwisseling, hetgeen eveneens een grote bron van inspiratie vormt.

Meer info: info@bizlimburg.be

Linda Vandael, Valérie Uytdenhouwen – 0489/82 46 43

6. Methodiek

Op initiatief van BIZ Limburg en de werkgroep Budget- en Schuldhulpverlening van het LSB² werd een werkgroep opgestart.  Hulpverleners uit verschillende organisaties reflecteren samen over methodieken en visieontwikkeling in het kader van budgethulpverlening.  Deze werkgroep ontwikkelde de Methodiekmap “Samen zoeken”,  een handig werkinstrument voor hulpverleners met uitleg over methodieken en praktijkvoorbeelden.  Deze methodiekmap is op aanvraag verkrijgbaar.

Meer info: info@bizlimburg.be

Valérie Uytdenhouwen – 0489/82 46 43

7. LSB² budget- en schuldhulpverlening

BIZ Limburg sluit aan op bij de LSB² werkgroep budget- en schuldhulpverlening.
De verschillende actoren binnen schuldhulpverlening hebben immers ieder hun kennis en expertise. Deze is vaak gelijklopend, soms verschillend. Deze kennis bundelen en uitwisselen heeft voor iedereen een meerwaarde. Binnen dit samenwerkingsverband worden allerlei initiatieven ontwikkeld die leiden tot kennis- en expertisedeling.  BIZ Limburg werkt hierin ondersteunend.

Meer info: info@bizlimburg.be

Valérie Uytdenhouwen – 0489/82 46 43

Contact

BIZ Limburg is een samenwerkingsverband tussen alle actoren die in Limburg werken rond budget- en schuldhulpverlening. Meer concreet gaat het hier om een samenwerking tussen de Limburgse OCMW’s, CAW Limburg vzw en de Verenigingen waar armen het woord nemen.

Hebt u vragen over (één van onze) deelwerkingen, contacteer ons op:

BIZ Limburg

info@bizlimburg.be

Rozenstraat 28

3500 HASSELT

011 85 99 20